Mikołajkowy Turniej Szachowy

Międzyszkolny Klub Sportowy przy MOS Wieliczka

ul. Marii Konopnickiej 13/5, 32-020 Wieliczka, tel./fax 12 288 19 29

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

XIX OTWARTY POWIATOWY TURNIEJ SZACHOWY

z okazji Świętego Mikołaja

1. Organizator:

Powiat Wielicki

Miasto i Gmina Wieliczka

MKS MOS Wieliczka

2. Cel turnieju:

uatrakcyjnienie obchodów Świętego Mikołaja;

upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

popularyzacja gry w szachy wśród najmłodszych dzieci.

3. Termin i miejsce:

30 licstopada 2019 r. (sobota) o godz. 10.00

Kampus Wielicki ul. Piłsudskiego 105

Planowane uroczyste zakończenie turnieju – około godz. 1430

4. System rozgrywek:

zawodnicy będą klasyfikowani w dwóch grupach:

A – chłopcy urodzeni w 2004 r. i młodsi

B – dziewczęta urodzone w 2004 r. i młodsze.

turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempo gry po 15 minut dla zawodnika, kojarzenie komputerowe.

5. Zgłoszenia:

należy przesyłać do dn. 26.11.2019 r. (wtorek)poprzez serwis chessarbiter lub do sędziego głównego: Pan Andrzej Irlik
e-mail:
a.irlik.mos@gmail.com , tel. 509740890.

W zgłoszeniu proszę podać:

– imię i nazwisko zawodnika, kategoria szachowa,

– klub (szkoła), miejscowość, data urodzenia.

Prawo do gry mają uczniowie z terenu Powiatu Wielickiego i spoza, urodzeni w 2004 r. i młodsi. Startowe 15 zł.

6. Nagrody:

dla wszystkich uczestników upominki od Świętego Mikołaja .

7. Ilość uczestników: Limit miejsc: 110 chłopców i dziewcząt. Decyduje kolejność zgłoszeń.

8.Informacje:Obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego.

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym Powiatu Wielickiego.

Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

Organizator nie zapewnia opieki wychowawczej.

Za zachowanie zawodników odpowiadają ich opiekunowie.

9. Oświadczenie RODO:

Zgłoszenie do udziału w turnieju oznacza zgodę uczestnika i jego rodziców (lub opiekunów prawnych) na:

Utrwalenie swojego wizerunku przez organizatorów.

Korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem.

Przetwarzanie i publikowanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju w celach organizacji i promocji tego turnieju. Dane osobowe będą przechowywane u organizatorów.

ZAPRASZAMY